رویداد بین المللی «نبض مهندسی» همزمان با نمایشگاه BIG5 دبی